Go back
Events

УЧАСТНИЦИ ОТ 17 ДЪРЖАВИ СА СЕ ЗАПИСАЛИ ЗА УЧАСТИЕ ДО МОМЕНТА В L’ETAPE BULGARIA BY TOUR DE FRANCE

„Грома Холд” ще приведе гравел отсечката от трасето в нужния вид, който ще осигури комфорта и безопасността на състезателите. Записванията за участие продължават до 23 юли, вече и в Eventim

Легендарното състезание L'Etape by Tour de France идва в България за първи път и ще се проведе на 30 юли в района на Велинград. Организатор е Спортен клуб „Спорт за всички – София в Европа“, а генерален спонсор на състезанието е утвърдената пътно-строителна компания „Европейски пътища“.

Трасето включва два маршрута – дълъг (102 км.) и къс (57 км.) при максимална денивелация от 1700 метра и в него могат да участват всички желаещи – както аматьори, така и професионалисти. На късата дистанция от 57 километра ще бъдат допускани всякакви велосипеди, докато на 102-километровата дистанция ще се кара само с шосейни велосипеди. Победителите ще бъдат излъчвани в няколко възрастови категории за мъжете и жените, като митичната жълта фланелка ще бъде връчена само за най-доброто колоездачно постижение.

Един от най-именитите български състезатели по колоездене Николай Михайлов също подкрепи  L'Etape България от Tour de France . Той е единственият българин, завършил едно от големите колоездачни обиколки Джиро д'Италия". „Винаги тайно съм се надявал един ден да има Етап от Tour de France в България и когато разбрах в началото на тази година, че това ще се случи, се зарадвах искрено, защото това състезание преди всичко ще популяризира спортът колоездене в България“, каза Николай Михайлов.

Организаторите поясниха, че в трасето на състезанието има и т.нар. гравел отсечка, която крие по-сериозно предизвикателство за участниците. Тя е от 2,7 км. между селата Цветино и Горна Дъбева и на нея ще бъде излъчен победителят в надпреварата с изкачване известно като „Кралят на планината“. Инфраструктурната компания „Грома Холд“, която е партньор на състезанието, се ангажира да приведе гравел отсечката във вид, отговарящ на изискванията на френския лицензоносител на състезанието.

„На практика това е черен път, който е с най-високата степен на трудност по трасето на състезанието. От началото на другата седмица сме предвидили дейности в рамките на 10-ина дни, за да приведем това трасе според изискванията. След което то ще бъде проверено, за да бъдем всички сигурни, че то ще позволява както безпроблемно колоездене, така и по него да се движат спортно-технически автомобили и линейки, ако се налага. Ние като компания не спираме да подпомагаме както популяризирането, така и развитието на спорта в България. Гордеем се с успехите на женския футболен отбор „Спортика“, който ние подкрепяме и който тази година взе бронзовите медали в шампионата. Сега като партньор на L'Etape Bulgaria by Tour de France с удоволствие се ангажираме и с подкрепа за колоездачната общност в България“, каза Виктор Велев, управител на „Грома Холд“.

До момента за участие в L'Etape България от Tour de France са се регистрирали участници от 17 държави. Освен на сайта на събитието регистрация може да се извърши бързо и лесно и на платформата на eventim до 23 юли вкл.

„Няма нищо по-естествено именно „Европейски пътища“ да бъде генерален спонсор на L'Etape Bulgaria by Tour de France. Ние приемаме избора на трасето от страна на организатора и на френския носител на лиценза като много висока оценка за нашата работа и сме щастливи, че имаме този принос към пътя на шампионите“, каза Маргарита Попиванова, изпълнителен директор на компанията. Фирмата изгражда и поддържа и през лятото, и през зимата пътищата в област Пазарджик. Всеки път, който минава по трасето на състезанието или довежда до него, е направен и поддържан от „Европейски пътища“. Маргарита Попиванова сподели, че пътищата могат да носят и позитивни емоции – да се ползват освен за придвижване, за транспортна свързаност, но и за много положителни изживявания както за феновете, така и за любителите на колоезденето.

Духът на Tour de France ще бъде пресъздаден чрез спортно градче в центъра на Велинград, което ще бъде на разположение на състезателите и гостите на града през целия уикенд – от 28 до 30 юли. Там любителите на колоезденето ще видят експонати от Музея на Tour de France, ще се срещнат лично с култовия талисман на състезанието – дяволът Диди, както и ще се потопят в атмосферата на едно от най-значимите спортни събития в България това лято. В съботния ден организаторите предвиждат да подгреят емоциите чрез каране на 5-километрова дистанция в град Велинград, предназначена за семейства и приятелски любителски групи, както и каране на дистанция от 0,5 км., предназначено за най-малките любители на колоезденето.

„В Tour de France музея посетителите ще могат да се докоснат отблизо до експонати и любопитни артикули, съхранили духа на Tour de France във времето. Сред тях ще бъдат легендарните джърсита на Кристофър Фрум, спечелил жълтата фланелка през 2013 година, бялата фланелка от 2006 година на Дамиано Кунего, Фланелката на червени точки от 2001 г., спечелена от Лоран Жалабер, зелената фланелка на Петър Саган от 2013, както и фланелката носена от Андре Даригаде през 1959 г. Жълтата фланелка от 1970 г. която печели Еди Меркс също ще бъде в музея. Ще бъде и една емблематични жълта фланелка, посветена на 100-годишнината на Tour de France”, разказа организаторът на състезанието Даниел Дуков.

L'Etape Bulgaria by Tour de France е финалното събитие, с което ще завършат Културните празници на община Велинград, които продължават до края на месец юли. Организаторите се надяват чрез L'Etape Bulgaria by Tour de France Велинград да се заяви като новата колоездачна дестинация на България.

„Реализирането на този проект съвпада с едни наши важни годишнини- 75 години от основаването на града Велинград и 15 години от обявяването ни за спа столица. Абсолютно разпознаваема спа дестинация сме не само в България. Имаме сериозни традиции в планинското колоездене, а сега се надяваме да установим такива и в шосейното“, каза на свой ред Цвета Спасова, началник на отдел „Туризъм и реклама“ в Община Велинград, домакин на състезанието.

The legendary race L'Etape Bulgaria by Tour de France is coming to Bulgaria for the first time and will take place on July 30 in the area of Velingrad. The organizer is the Sports Club "Sport for All - Sofia in Europe," and the general sponsor of the event is the established road construction company "European Roads."

The route includes two distances - long (102 km) and short (57 km) with a maximum elevation of 1700 meters. Anyone can participate - both amateurs and professionals. Any type of bicycle will be allowed on the 57-kilometer distance, while only road bikes will be used on the 102-kilometer distance. The winners will be determined in several age categories for men and women, with the mythical yellow jersey being awarded only for the best cycling performance.

One of the most renowned Bulgarian cyclists, Nikolay Mihaylov, also supports L'Etape Bulgaria by Tour de France. He is the only Bulgarian who has finished one of the major cycling tours, the Giro d'Italia. "I have always secretly hoped that one day there would be a LEtape by Tour de France in Bulgaria, and when I found out at the beginning of this year that it happen, I was genuinely happy because this race will primarily popularize cycling in Bulgaria,"

Nikolay Mihaylov

The organizers explained that the race route includes a gravel section, which presents a more serious challenge for the participants. It is 2.7 km between the villages of Tsvetino and Gorna Dabeva and will determine the winner of the "King of the Mountain" climbing competition. The infrastructure company "Groma Hold," which is a partner of the event, has committed to preparing the gravel section according to the requirements of the French licensee holder of the race.

"In practice, this is a dirt road that poses the highest level of difficulty on the race route. Starting next week, we have planned activities within a period of about 10 days to prepare this section according to the requirements. Afterward, it will be inspected to ensure that it allows for smooth cycling and enables the movement of sports-technical vehicles and support cars if necessary. As a company, we continue to support the popularization and development of sports in Bulgaria. We take pride in the achievements of the women's football team 'Sportika,' which we sponsor and who won the bronze medals in the championship this year. Now, as a partner of L'Etape Bulgaria by Tour de France, we are pleased to engage in supporting the cycling community in Bulgaria," 

Viktor Velev, the manager of "Groma Hold."

Participants from 17 countries have registered to participate in L'Etape Bulgaria by Tour de France. In addition to the event's website, registration can be done quickly and easily on the Eventim platform until July 23.

"It is only natural for 'European Roads' to be the main sponsor of L'Etape Bulgaria by Tour de France. We consider the choice of the race route by the organizers and the French license holder as a very high appreciation of our work, and we are happy to contribute to the Road of the Champions," 

Margarita Popivanova, the executive director of the Company

The company constructs and maintains the roads in the Pazardzhik region throughout the summer and winter. Every road that passes through or leads to the race route is built and maintained by 'European Roads.' Margarita Popivanova shared that roads can bring positive emotions, serving not only for transportation connectivity but also for enjoyable experiences for fans and cycling enthusiasts.

The spirit of the Tour de France will be recreated through an event village in the center of Velingrad, which will be available to the participants and guests of the city throughout the weekend, from July 28 to July 30.

Cycling enthusiasts will have the opportunity to see exhibits from the Tour de France Museum, meet the iconic talisman of the race - Didi The Devil, and immerse themselves in the atmosphere of one of the most significant sports events in Bulgaria this summer.

On Saturday, the organizers plan to heat up the excitement with a 5-kilometer ride in Velingrad, designed for families and friendly amateur groups, as well as a 0.5-kilometer distance for the youngest cycling enthusiasts.

"In the Tour de France museum, visitors will have the opportunity to get up close to exhibits and intriguing artifacts that have preserved the spirit of Tour de France throughout the years. Among them will be the legendary jerseys of Christopher Froome, who won the yellow jersey in 2013, Damiano Cunego's white jersey from 2006, Laurent Jalabert's polka dot jersey from 2001, the green jersey of Peter Sagan from 2013,  Andre Darrigade's jersey worn in 1959, and Eddie Merckx's yellow jersey from 1970. There will also be a commemorative yellow jersey dedicated to the 100th anniversary of the Tour de France,"

The organizer of the event, Daniel Dukov

L'Etape Bulgaria by Tour de France is the final event that will conclude the Cultural Festivities of Velingrad Municipality, which continue until the end of July. The organizers hope that through L'Etape Bulgaria by Tour de France, Velingrad will establish itself as a new cycling destination in Bulgaria.

"The realization of this project coincides with important anniversaries for us - 75 years since the founding of Velingrad and 15 years since we were declared the spa capital. We are a highly recognized spa destination not only in Bulgaria but also internationally. We have a strong tradition in mountain biking, and now we hope to establish a similar tradition in road cycling,"

Tsveta Spasova, Head of the Tourism and Advertising Department of Velingrad Municipality, the host of the event.